Zásady ochrany a zpracovávaných osobních údajů

Na této stránce naleznete přehled hlavních principů ochrany osobních údajů a zpracovávaných údajů.

 1. Kdo zpracovává Vaše údaje?

  Máchovo jezero ubytování - Antonín Pleskač, IČ: 867 50 534, se sídlem Krále Václava II. 125, Staré Splavy, 471 63, jako správce budeme zpracovávat Vaše osobní údaje dle níže uvedených podmínek.

 2. Jaké Vaše osobní údaje zpracováváme?

  Zpracováváme pouze osobní údaje, které nám poskytujete v souvislosti s využíváním našich služeb v rámci uzavření smlouvy o užívání této služby.

  Jedná se tak nejčastěji o údaje, které nám sdělíte při registraci služeb:

  • Email
  • Heslo v zašifrované podobě
  • Jméno a příjmení
  • Kontaktní a/nebo fakturační adresa
  • Telefonní číslo
  • Další údaje Vámi dobrovolně vyplněné (např. v kontaktním formuláři, nebo profilu ubytovacího zařízení)

  a dále údaje, které získáme tím, že používáte naše služby:

  • IP adresa
  • soubory cookies
  • případně jiný online identifikátor

 3. Proč Vaše osobní údaje zpracováváme?

  Hlavním důvodem, proč zpracováváme Vaše osobní údaje je, abychom mohli spravovat Vaše profily, abychom mohli poskytovat služby, o které jste projevili zájem.

  Vaše údaje dále zpracováváme za účelem:

  • zlepšení kvality našich služeb a vývoje nových
  • zajištění bezpečnosti našich systémů a sítí před útoky zvenčí či zneužitím ze strany uživatelů
  • zasílání obchodních sdělení včetně nabídky produktů
  • zodpovězení Vašeho dotazu zaslaného prostřednictvím kontaktního formuláře
  • vedení účetní evidence a plnění dalších zákonných povinností a
  • ochraně našich práv (např. pro případ soudního sporu týkajícího se našich služeb)

 4. Jak dlouho Vaše údaje zpracováváme?

  Vaše údaje budeme zpracovávat po celou dobu využívání našich služeb (tj. trvání smluvního vztahu mezi námi) a následně po dobu přiměřenou k ochraně našich práv, uplatnění nároků z vadného plnění či odpovědnosti za způsobenou škodu.

  V případě udělení explicitního souhlasu budeme Vaše údaje zpracovávat po dobu uvedenou v tomto souhlasu, nejdéle po dobu deseti let, nebude-li tento Váš souhlas se zpracováním osobních údajů z Vaší strany odvolán dříve.

  Zde bychom Vás však chtěli upozornit, že ty osobní údaje, které jsou nezbytné pro řádné poskytnutí služby, resp. pro splnění všech našich povinností, ať již tyto povinnosti vyplývají ze smlouvy mezi námi či z obecně závazných právních předpisů musíme zpracovávat bez ohledu na Vámi udělený souhlas po dobu stanovenou příslušnými právními předpisy či v souladu s nimi i po případném odvolání Vašeho souhlasu.

  Údaje získané v rámci registrace k určité naší službě, pokud je možné tuto službu využívat i bez Vašeho souhlasu se zpracováním osobních údajů, pak zpracováváme po dobu využívání registrované služby a dále obvykle 6-12 měsíců po jejím zrušení. Následně jsou obvykle ukládány po přiměřenou dobu pouze základní identifikační údaje a údaj o tom, z jakého důvodu byla registrace ukončena či údaje tvořící součást provozních záloh.

  Údaje získané prostřednictvím kontaktního formuláře, resp. získané v souvislosti se zasláním Vašeho dotazu sbíráme a ukládáme po dobu cca 6 měsíců od získání těchto údajů.

 5. Můžeme Vaše osobní údaje zpracovávat i bez Vašeho souhlasu?

  Ano, Vaše osobní údaje můžeme zpracovávat i bez Vašeho souhlasu, ale pouze za účelem

  • poskytnutí služby či produktu (splnění smlouvy uzavřené mezi Vámi a námi, přičemž smlouvu představuje i faktické využívání určité služby, aniž by bylo potřeba cokoli podepsat);
  • splnění právních povinností, které pro nás vyplývají z obecně závazných právních předpisů (např. jsme povinni uchovávat provozních a lokalizačních údajů na základě zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích); či
  • zpracování, jež je nezbytné pro účely našich oprávněných zájmů (např. k přímému marketingu, zajištění bezpečnosti našich webů).

  Možnost a zákonnost takového zpracování vyplývá přímo z platných právních předpisů a Váš souhlas k tomuto zpracování není potřeba.

 6. Na základě čeho můžeme zpracovávat Vaše osobní údaje?

  Jak už bylo řečeno, Vaše osobní údaje můžeme zpracovávat jednak na základě Vámi uděleného souhlasu, ale dále například také na základě našeho oprávněného zájmu (zejména zpracování za účelem přímého marketingu) či pro splnění mezi námi uzavřené smlouvy, a to v rozsahu osobních údajů, které jsou k takovému splnění nezbytné. V neposlední řadě je pak důvodem umožňujícím nám zpracovávat Vaše osobní údaje i bez Vašeho souhlas plnění povinností vyplývající pro nás ze zákona. Pro jaké konkrétní účely provádíme jednotlivá zpracování Vašich osobních údajů uvádíme výše.

 7. Jak jsou mé osobní údaje zabezpečeny?

  Veškeré osobní údaje, které nám poskytnete, jsou zabezpečeny standardními postupy a technologiemi. Není však objektivně možné zcela zaručit bezpečnost Vašich osobních údajů. Proto není ani možné 100 % zajistit, že k poskytnutým osobním údajům nemůže třetí osoba získat přístup, nemohou být zkopírovány, zveřejněny, pozměněny nebo zničeny prolomením našich bezpečnostních opatření

  V této souvislosti Vás nicméně ubezpečujeme, že pravidelně kontrolujeme, zda systém neobsahuje slabá místa a nebyl vystaven útoku a používáme taková bezpečností opatření, aby, pokud možno, nedošlo k neoprávněnému přístupu k Vašim osobním údajům, a která s ohledem na aktuální stav technologií poskytují dostatečné zabezpečení. Přijatá bezpečnostní opatření jsou pak pravidelně aktualizována.

  Za účelem lepšího zabezpečení Vašich osobních údajů je přístup k těmto údajům chráněn heslem a citlivé údaje jsou při přenosu mezi Vaším prohlížečem a našimi webovými stránkami šifrovány.

  Bez Vaší pomoci a odpovědného chování však nejsme schopni plně zajistit bezpečnost Vašich údajů. Pomozte nám proto zajistit bezpečnost Vašich údajů tím, že budete uchovávat svá jedinečná hesla a další přístupové údaje k našim službám v tajnosti a budete dodržovat základní bezpečnostní zásady. Mějte prosím vždy na paměti, že že e-maily, rychlé zprávy chatu, blogy a další typy komunikace s ostatními uživateli webových stránek nejsou šifrovány. Proto důrazně doporučujeme nepoužívat tyto formy komunikace při poskytování důvěrných informací.

 8. Jak a kdy můžete svůj souhlas se zpracováním osobních údajů odvolat?

  Váš dobrovolně udělený souhlas se zpracováním osobních údajů můžete kdykoli bezplatně odvolat, a to prostřednictvím zaslání emailové zprávy na adresu: [email protected]. Odvoláním souhlasu není dotčena možnost i nadále zpracovávat Vaše osobní údaje na základě Vašeho souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním. Odvolání souhlasu také nemá vliv na zpracování osobních údajů, které zpracováváme na jiném právním základu, než je souhlas (tj. zejména je-li zpracování nezbytné pro splnění smlouvy, právní povinnosti či z jiných důvodů uvedených v platných právních předpisech).

 9. Jsem povinen poskytnout své osobní údaje? Co když osobní údaje neposkytnu?

  Vaše osobní údaje nám poskytujete dobrovolně (pro některé služby je však pro zpřístupnění služby předání některých osobních údajů vyžadováno, tzn. pokud nám je nepředáte, nebude Vám umožněno tuto službu využívat).

 10. Jaká všechna práva máte v souvislosti s ochranou osobních údajů?

  Ve vztahu k Vašim osobním údajům máte zejména následující práva:

  • právo svůj souhlas kdykoli odvolat;
  • právo osobní údaje opravit či doplnit;
  • právo požadovat omezení zpracování;
  • právo vznést námitku či stížnost proti zpracování v určitých případech;
  • právo požadovat přenesení údajů;
  • právo na přístup k osobním údajům;
  • právo být informován o porušení zabezpečení osobních údajů v určitých případech;
  • právo na výmaz osobních údajů (právo být „zapomenut“) v určitých případech; a
  • další práva stanovená v zákoně o ochraně osobních údajů a v obecném nařízení o ochraně osobních údajů č. 2016/679 po nabytí jeho účinnosti.

 11. Co to znamená, že máte právo vznést námitku?

  Pokud by se Vám již nelíbilo, že od nás čas od času dostanete nějaké obchodní sdělení či jinou informaci o novinkách v našem portfoliu produktů a služeb máte možnost vznést námitku proti dalšímu zpracovávání Vašich osobních údajů za účelem přímého marketingu. Pokud tak učiníte, pro tento účel již Vaše údaje zpracovávat nebudeme a další obchodní sdělení Vám již zasílat nebudeme.

  Bližší informace o tomto právu obsahuje zejména čl. 21 obecného nařízení o ochraně osobních údajů č. 2016/679.

 12. Jak nás můžete kontaktovat?

  V případě jakéhokoli dotazu na ochranu osobních údajů či odvolání souhlasu s dalším zpracováním Vašich osobních údajů prosím zašlete písemně na naší adrese: Antonín Pleskač, Krále Václava II. 125, Staré Splavy, 471 63.

Cookies nám pomáhají poskytovat Vám naše služby. Využíváním těchto služeb souhlasíte s jejich použitím. Dozvědět se více